Ubytovací poriadok

Prevádzkovateľom Hotela Panorama je spoločnosť INVEST – TATRA, s.r.o., Robotnícka 258, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 346 799 (ďalej len „Hotel“).
A. UBYTOVANIE

 1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorý má objednané a recepciou potvrdené služby, alebo ubytovať hosťa priamo na recepcií Hotela na základe identifikačnej karty hosťa.
 2. Za účelom ubytovania je hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie doklad o svojej totožnosti, teda občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Hotel nie je povinný ubytovať hosťa, ktorý nepreukáže svoju totožnosť.
 3. Zamestnanec recepcie Hotela môže požadovať uvedenie mobilného telefónneho čísla hosťa za účelom prípadného kontaktovania mimo hotelovej izby (napr. v prípade neskorého návratu z turistickej vychádzky, v prípade zabudnutých vecí na hotelovej izbe a pod.) a rovnako aj evidenčné číslo vozidla (EČV) hosťa pre prípad potreby preparkovať vozidlo a pod.
 4. Hotel je povinný ubytovať hosťa na základe objednaných služieb v čase najskôr od 14:00 do 24:00 hod.. Pracovník recepcie vydá hosťovi ubytovací preukaz s prístupovou kartou, kde je uvedené jeho meno, dĺžka pobytu, číslo izby a objednané služby.
 5. Hosť ma nárok na izbu v čase od 14:00 hod. Ak sa hosť ubytuje pred 10 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za predchádzajúcu noc.
 6. Ak sa hosť nedohodol s pracovníkom recepcie inak, má nárok využívať izbu do 10:00 hod. posledného dňa svojho pobytu. Hosť je povinný opustiť izbu, vypratať svoje veci a odhlásiť svoj pobyt na recepcii Hotela v stanovenom čase. V prípade, že sa nedodrží stanovený termín, hotel si nárokuje hosťovi účtovať poplatok za neskorý odchod v rámci platného cenníka.
 7. Pri každom príchode do Hotela sa hosť preukáže hotelovým preukazom, taktiež pri objednávaní doplnkových služieb počas pobytu na hotelový účet hosťa, ktorý je povinný potvrdiť svojim podpisom.
 8. Počas svojho pobytu môže hotelový hosť parkovať svoje vozidlo na hotelovom parkovisku. Parkovisko nie je strážené strážnou službou. Hotel nezodpovedá za veci, ktoré si hosť, jeho návšteva alebo sprievod zanechali vo vozidle na hotelovom parkovisku.
 9. Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť sa ako návšteva na recepcii hotela. Návštevy na hotelových izbách sú umožnené v čase od 08:00 do 22:00 hod. V odôvodnených prípadoch je pracovník recepcie oprávnený neumožniť návštevu na hotelovej izbe.
 10. Hotel môže v osobitných prípadoch poskytnúť hosťovi iné ubytovanie ako mal pôvodne dohodnuté a to v prípade, ak sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky ubytovacích služieb, za podmienok podľa všeobecných obchodných podmienok.
 11. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu byť poskytnutá iná izba ako tá, na ktorej bol pôvodne ubytovaný, v závislosti od obsadenosti Hotela a kapacity izieb.
 12. Hosť je povinný správať sa na hotelovej izbe a v ostatných priestoroch hotela tak, aby svojim chovaním neobmedzoval a nerušil ostatných hostí Hotela. V čase od 22:00 do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 13. Hosť si vo vlastnom záujme pri príchode na izbu prekontroluje jej stav a funkčnosť zariadení na izbe ako aj jej vybavenie a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii Hotela. V prípade, že závady a nedostatky bezodkladne nenahlási na recepcii hotela, bude za závady zodpovedať ako keby ich spôsobil sám. Poplatok za stratu kľúča od hotelovej izby je účtovaný podľa platného cenníka Hotela.
 14. Hosť súhlasí, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci Hotela.
 15. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie ako sú napr.: lyže, lyžiarky, sánky, korčule, bicykle a pod. Môže na to využiť vyhradený priestor v hoteli.
 16. Raňajky sú podávané v reštaurácii v čase 07:00–10:00 hod., večere sú podávané v reštaurácii v čase 18:00–21:00 hod., pokiaľ Hotel výnimočne nestanoví inak. Nápoje sú podávané v bare pri recepcií hotela. Hosť sa zaväzuje nevynášať pokrmy, nápoje a hotelový servis mimo týchto priestorov bez súhlasu Hotela.
 17. Hotel si nárokuje právo požadovať od hosťa, ktorý neuhradil zálohu za pobyt pri rezervácií, doplatenie dlžnej sumy pri príchode do Hotela alebo poskytnutie identifikačných údajov platobnej karty. Bez predchádzajúceho uhradenia ceny za ubytovacie služby nie je Hotel povinný hosťa ubytovať, pokiaľ sa s Hosťom nedohodne inak.
 18. Za prípadné ostatné doplnkové hotelové služby je hosť povinný zaplatiť najneskôr pri odhlásení sa z Hotela.
 19. Hotel nezodpovedá za veci hosťom, jeho návštevou alebo sprievodom vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie, stravovanie alebo na uloženie vecí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá Hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy v hotelovom trezore na základe potvrdenia.
 20. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Hotel zodpovedá len v prípade, ak boli uložené v hotelovom trezore a to do výšky určenej zákonom. Právo na prípadnú náhradu škody je povinný hotelový hosť uplatniť v Hoteli bez zbytočného odkladu.
 21. Psy a iné zvieratá /ďalej domáce zvieratko/ môžu byť ubytované podľa osobitných predpisov.
 22. Po vytvorení rezervácie je potrebné schválenie pobytu s domácim zvieratkom hotelovou recepciou. Poplatok za ubytovanie s domácim zvieratkom je 25€/noc a to za každé domáce zvieratko.
 23. Maximálny povolený počet domácich zvieratiek na izbe je 2.
 24. Vstup pre zvieratká do reštaurácie, lobby baru a wellness centra je zakázaný.
 25. Ak hosť opúšťa svoju izbu, pričom necháva na izbe domáce zvieratko, je povinný dbať na to, aby neprimeraným spôsobom (najmä hlukom) nedochádzalo k rušeniu ďalších ubytovaných hostí v hoteli a zároveň vyvesiť z vonkajšie strany svojich dverí visačku „Domáce zvieratko“, pričom v takomto prípade je možný vstup do izby pre účely jej upratania iba v situácií, ak nie je ohrozený život alebo zdravie zamestnanca hotela.
 26. Zároveň si hotel vyhradzuje právo v záujme ochrany zdravia svojich zamestnancov neupratovať takúto izbu v prípade, ak bola izba kontinuálne obsadená domácim zvieratkom bez dozoru jeho majiteľa.
 27. Domáce zvieratko sa nesmie nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať vane, sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie domácich zvieratiek, na kŕmenie nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom.
 28. Hosť je zodpovedný za riadne čistenie a likvidáciu odpadu po domácich zvieratkách v priestoroch hotela ako aj jeho okolí.
 29. Zodpovednosť za škody spôsobené domácim zvieratkom na majetku hotela, prípadne iných hostí nesie hosť/majiteľ domáceho zvieratka.
 30. Klient berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto pravidiel je ubytovateľ oprávnený odmietnuť ubytovanie klienta s domácim zvieratkom, resp. odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, a to bez práva klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.
 31. B. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
 32. V spoločných priestoroch hotela, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok hotela. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom hotela.
 33. V celom objekte hotela platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov je vyhradené miesto pred vchodom do hotela. Hotel si nárokuje právo účtovať poplatok za porušenie tohto zákazu podľa platného cenníka.
 34. Hotelové izby sú vybavené požiarnymi čidlami, ktoré sú napojené na centrálny panel elektronickej protipožiarnej signalizácie (EPS). Požiarne čidlá reagujú na teplo a dym a ich aktiváciou sa spúšťa požiarny poplach. Manipulácia s požiarnym čidlom môže spustiť požiarny poplach. Zmätočnú aktiváciu, manipuláciu alebo zakrývanie požiarneho čidla môže Hotel podľa platného cenníka.
 35. Hotelové chodby sú vybavené požiarnymi hlásičmi s označením, ktoré sú červenej farby a po rozbití ochranného sklíčka spúšťajú okamžitý požiarny evakuačný poplach. Manipulácia s požiarnym hlásičom môže spustiť okamžitý požiarny evakuačný poplach. Zneužitie alebo poškodenie požiarneho hlásiča môže Hotel spoplatniť podľa platného cenníka.
 36. Priestory Hotela sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi, ich zneužitie môže Hotel spoplatniť podľa platného cenníka.
 37. V spoločenských priestoroch a v izbách nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
 38. Na hotelovej izbe nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, auto navigácie, vreckové prehrávače hudby, tablety, laptopy a pod.), ktorá spĺňa platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 39. Hotel nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.
 40. Na hotelovej izbe alebo v spoločenských priestoroch nie je hosť oprávnený premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do telefónnych aparátov, rozhlasových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto Hotelu vznikne.
 41. Pri dočasnom odchode z hotelovej izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná, balkónové dvere, vypnúť elektrospotrebiče, hotelovú izbu riadne uzamknúť a kľúč odovzdať na recepcii hotela.
 42. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami hotela, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a spoločných priestoroch hotela.
 43. Z bezpečnostných dôvodov je hotelový hosť povinný zabezpečiť sprievod a dozor dospelej osoby pre deti vo veku do 10 rokov v hotelovej izbe, v detskom kútiku, ako aj v ostatných priestoroch hotela.
 44. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný pri použití hotelového výťahu dodržiavať pokyny pre jeho obsluhu umiestnené v kabíne výťahu. Samostatne obsluhovať hotelový výťah môžu iba osoby staršie ako 10 rokov.
 45. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre hotelový personál Hotela a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu, inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 46. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hotelového hosťa sa na hotelovej recepcii nachádza lekárnička.
 47. C. OBMEDZENIA
 48. V priestoroch hotela je povolená konzumácia alkoholických nápojov iba osobám starším ako 18 rokov. Personál Hotela je oprávnený odmietnuť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom alebo inou omamnou látkou.
 49. V spoločných priestoroch hotela nie je povolené konzumovať vlastné nápoje a pokrmy s výnimkou detskej stravy.
 50. V priestoroch hotela platí zákaz nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom okamžité použitie.
 51. Užívanie ubytovania a služieb hotela je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté zjavnými infekčnými alebo vážnymi vírusovými chorobami.
 52. Hotel je monitorovaný kamerovým systémom.
 53. D. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 54. Podmienky podávania sťažností hosťa, reklamácií alebo prípadných návrhov na zlepšenie prevádzky sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Hotela.
 55. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných obchodných podmienok, ako aj všeobecné morálne a etické pravidlá obvyklé na území Slovenskej republiky. V prípade nedodržiavania uvedených ustanovení, má Hotel právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého termínu.
 56. Tento ubytovací poriadok bol schválený Hotelom, je platný a účinný od 1.9.2022 a je dostupný na www.hotelpanorama.sk a k nahliadnutiu na recepcii Hotela.